Store erosjonsskader i nordenden av Vesleåa

bilde2

Nordenden av Vesleåa: Her gikk det en gang en kjerrevei...


De siste årene har det vært en urovekkende utvikling i Vesleåa. På strekningen fra småbåthavna ved Ringås til utløpet i Saugnessjøen har erosjon tatt med seg mye av elvebredden, særlig på vestsiden. Flomsikringslaget har fått tilgang til et omfattende bilde- og videomateriale fra Håvard Engell og Arne Vidar Gjersås. Bildene viser at skadene som har utviklet seg i dramatisk tempo de siste årene.

Den gamle kjerrevegen på vestsiden er vasket bort flere steder. På andre punkter langs strekningen er opptil et par meter jordhøyde er borte, og  vannet har gravd seg opp så langt som  6m innover i terrenget fra åkanten. Åa har blitt radikalt bredere gjennom de senere årene. Dybdemålinger viser at dybden i Vesleåa nå er ca 2 meter, mot tidligere fem meter. Dette skyldes antakelig løsmassene som er vasket vekk fra elvebredden og ut i elva. Mange av de større trærne langs elvekanten er i ferd med, eller har allerede veltet ut i vannet.

Skadene langs Vesleåa ble diskutert på Flomsikringslagets årsmøte 26. februar 2015. Det kan være flere årsaker til skadene. Båtrafikk kan ha betydning, men også høye og varierende vannstander. Som et tiltak vedtok årsmøtet at styret skal få til en befaring i denne delen av vassdraget i 2015. Her bør berørte parter og myndigheter delta, bl.a Fylkesmannens miljøvernavdeling og Båtforeningen.

Oppfølging av skjøtselsplanen som er under arbeid kan være et aktuelt tiltak, men ut fra diskusjonen på årsmøtet kom det frem at restriksjoner på hogst av hensyn til naturtyper kan være problematisk.

Du kan se bilder av skadene her:

bilde2

 

og videoklipp fra en båttur 23. august 2013. Vi ser tydelig at skadene er størst fra nordenden til småbåthavna (det første videoklippet):

 stillbilde video1

  stillbilde video2

stillbilde video3

stillbilde video4