Helhetlig skjøtselsplan for elvekantene

Odal flomsikringslag har tatt initiativ til å utarbeide en helhetlig skjøtselsplan for elvekantene langs Glomma fra Funnefoss til Skarnes og i Oppstadåa/Vesleåa fra Skarnes til Sognessjøen. Evenstad Vilt og Næringssenter utarbeider planen.Peter Tarp fra Evenstad orienterte om arbeidet så langt på årsmøtet i 2015.

treslag

Det er 40 km elvekanter fra Funnefoss til Storsjøen. Mange hensyn skal tas ved skjøtsel av elvekantene. Både flomsikring, landbruk, skogbruk, rekreasjon og naturbeskyttelse av flora og fauna spiller inn. De viktigste kravene stilles gjennom vannressursloven som forvaltes av fylkesmannens miljøvernavdeling, krav som stilles til landbruksmark med produksjonstilskudd, samt "Levende skog" standarden. Deler av strekningen er naturreservat, naturtyper (urørt elvekant) og MiS-registreringer. Det er også enkelte fredete kulturminner langs vassdraget.

Det vil utarbeides et sett med tiltaksplaner (Hogst- og skjøtselinstuks) i de forskjellige seksjonene av området, for på den måten å fange opp forskjellen i bruk og formål. Elvestrekningene har variert formål og noe er vernet. Grunnleggende for alle er at det skal kunne fungere som erosjonsdempende og i noen tilfeller produsere biodiversitet eller vern for spesiell flora og fauna.  Planen vil ta høyde for økonomisk utnyttelse av virkesressursene, optimere opplevelsesverdien, samt sørge for en langsiktig erosjonsdempene og flomreduserende virkning mot landbruksarealene. Dette gjøres ved å skjøtte forskjellige trearter etter forskjellige skjøtselstrategier

 

Det legges opp til en skjøtselsmodell med følgende hovedpunkter:

 • Behandlingsinterval 5 år
 • Avvirkning av store treer
  • Nedraste treer og treer med risiko for nedrasing
   • Særlig viktig i yttersving
  • Opp til 15 % av stamtall i overetasje
  • Særlig forsiktig behandling i yttersving
 • Tynning av middels og små treer
  • Opp til 33 % av areal i mellom- og underetasje
 • Bonitetsavhengig
  • Høyere bonitet, høyere avvirkning

Hele presentasjonen kan lastes ned her (PDF, 5 MB)

 

40 km elvekanter fra Funnefoss til Storsjøen
Flomsikring
Landbruk
Skogbruk
Rekreasjon
Naturbeskyttelse – flora og fauna