Skjøtselsplan klar

Odal flomsikringslag ønsker en helhetlig skjøtselsplan for elvekanter i lagets interesseområde fra Funnefoss ved Glomma til Skarnes og videre langs Oppstadåa og Vesleåa til Storsjøen.
Skjøtselsplanen retter seg mot erosionsdempende tiltak på elvekanter mot dyrka mark, skogsmark, tettbygd strøk, veg/jernbane, og tar også hensyn til naturbeskyttelse og rekreative verdier.
Skjøtselsplanen er utarbeidet av Evenstad vilt- og næringssenter ved Høgskolen i Hedmark.

Planen kan lastes ned her. (pdf)