For høy vannstand skyldes Funnefoss

Grunneiere langs Glomma oppstrøms Funnefoss legger merke til at vannstanden i elva er blitt merkbart høyere siden 70-tallet. Årsaken mener de er ombyggingen av dammen ved kraftstasjonen i 1975. For Odal flomsikringslag er dette en viktig sak, da den forhøyde vannstanden er en viktig årsak til økt erosjon, dårlig opptørking, grøfter som slammer igjen, og tapt strandlinje.

Funnefoss kraftstasjon regulerer vannstanden etter den såkalte "kurve 5". Dette er et manøvreringsreglement som sier at vannstanden skal gjenspeile naturlig vannstand oppstrøms fossen før utbyggingen. Referansepunkt er et gammelt lensefeste én kilometer ovenfor dammen. Imidlertid styres lukene ved kraftstasjonen etter vannstanden som måles like ved inntaket. Et viktig spørsmål for Flomsikringslaget og grunneierne er om dette gir feilaktig manøvrering av kraftstasjonen.

Flomsikringslaget har engasjert både juridisk og hydrologisk kompetanse for å følge opp saken.

Odal flomsikringslag har bidratt til innsamling av bildemateriale og øyenvitneskildringer for å dokumentere at vannstanden faktisk har økt. Gjennom sin advokat har laget henvendt seg til Akerhus Energi om saken. Akershus energi mener at reguleringen i Funnefoss ikke er årsak til økt overvann i vassdraget, men skyldes økt nedbør. Flomsikringslaget vil drøfte saken videre med hydrologisk ekspertise. Det vil bli redegjort nærmere for saken på årsmøtet.

Les artikkel i Glomdalen fra 2013 om saken.