Årsmøte 2017

Årsmøtet ble arrangert på Sanngrund 28. februar 2017. 14 medlemmer var til stede.

Et viktig tema på årsmøtet ble den pågående dialogen med AEV om manøvreringen av Funnefoss. Styret fikk flere innspill fra medlemmene om kilder til informasjon som burde undersøkes nærmere.

Flomsikringslaget har meddelt AEV at det er nødvendig å endre manøvreringen av Funnefoss for å unngå fortsatt store miljøødeleggelser i området. Om en omforent løsning ikke kan oppnås vil konsesjonsbehandling kunne være en mulighet. Dette synet fikk tilslutning fra Årsmøtet, og reflekteres også gjennom arbeidsplanen som ble vedtatt.

De fra styret som var på valg tok gjenvalg, og dermed ble det ingen endringer i styresammensetningen etter årsmøtet. Harald Holt fortsetter som leder.

Det faglige innslaget på årsmøtet sto Øystein Toverud fra Utmarksavdelingen i Østfold og Akershus for. Han fortalte om gjeddefisketurisme fra Tyskland, Østerrike og Sveits, og næringsmulighetene som ligger bl.a i utleie av hytter og gårshus med nær beliggenhet til gjeddvann. Toverud kom også inn på prøvefiske av kreps i Storsjøvassdraget, og det pågående arbeidet med å kartlegge signalkreps, og mulighetene for å få tilbake en bestand av edelkreps.