Vedtekter

Vedtekter for Odal Flomsikringslag SA

Vedtatt 24.11.2011

Flomsikring på strekningen Funnefoss – Storsjøens nordre ende

   

 §1. Sammenslutningsform og navn

Odal Flomsikringslag SA er et samvirkeforetak for grunneiere på elvestrekningen Funnefoss - Storsjøens nordende og for hva som   naturlig hører sammen med dette, med vekslende kapital og medlemstall. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for lagets forpliktelser utover innskutt andelskapital.

Laget har forretningskontor i Sør-Odal.

 § 2. Formål

Lagets formål er å arbeide for flomsikring på strekningen som nevnt i § 1.

 

§ 3. Medlemskap

Som medlem av Odal Flomsikringslag kan opptas enhver grunneier innen   den i § 1 nevnte strekning som   har eiendom med strandlinje og/eller flomutsatte arealer. Dessuten kan opptas institusjoner og enkeltpersoner som   har tilsvarende interesser. Innmelding i laget godkjennes i styret. I  tvilstilfeller avgjøres saken av årsmøtet. Sammen med innmeldingen skal følge en oppgave over medlemmets areal innen lagets område.

Det skal betales medlemskontingent som beregnes ut fra flomutsatt areal. Årsmøtet fastsetter beløpets størrelse.

 

§ 4. Styret  

Odal Flomsikringslag ledes av et styre på 5 medlemmer, og med 3   varamedlemmer. Styret og varamedlemmene velges for 2 år av gangen. Leder og   nestleder velges blant styrets medlemmer for et år av gangen. Alle medlemmer i laget plikter å motta valg til tillitsverv inntil de har fylt 70 år. Et   styremedlem kan nekte å motta valg for like lang tid som han har fungert.

Laget skal ikke ha daglig leder.

 

 § 5. Styrets oppgaver

Styret skal:

    1. Forvalte lagets midler.

    2. Arbeide for tilslutning til laget.

    3. Engasjerede rådgivere som ansees påkrevd.

    4. Samarbeide med grunneiere og organisasjoner som støter til lagets område og med offentlige myndigheter.

    5. For hvert år utarbeide en arbeidsplan som legges fram for årsmøtet til behandling.

    6. Lede laget etter de til enhver tid gjeldende vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet.

    7. Ved særskilt erstatningsoppgjør med Akershus Kraft A/S for driftsperioden 1976-1986 er laget tilført en kapital på 5. mill kroner som    skal forvaltes etter disse regler:

 7.1   Kapitalens avkastning inngår i lagets ordinære driftsmidler.

7.2  Inntil 10% av kapitalen kan til enhver tid benyttes til oppgaver styret er pålagt i bestemmelsene ovenfor.

7.3    Kapitalen kan ikke brukes til investeringer og tiltak uten etter beslutning av årsmøte (ordinært eller ekstraordinært) og gjentatt i etterfølgende   årsmøte (ordinært eller ekstraordinært).

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Hvert år innen   utgangen av februar innkalles lagets medlemmer til årsmøte. Rett til å delta har bare medlemmene. Innkallingen skjer med to ukers skriftlig varsel til hvert enkelt medlem. Saksliste for årsmøte vedlegges sammen med årsberetning, regnskap og revisors beretning.

 

§ 6. Årsmøte  

Årsmøte ledes av styrets leder.

Årsmøtet skal:

1. Behandle styrets årsberetning.

2. Behandle årsregnskapet og revisors beretning.

3. Velge styremedlem for 2 år.

4. Velge leder og nestleder.

5. Velge et varamedlem til styret.

6. Behandle styrets forslag til arbeidsplan for kommende år.

7. Fastsette medlemskontingent og/eller andre avgifter til laget.

8. Velge to revisorer med personlige varamedlemmer.

9. Velge en valgkomitè på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet sendes styret senest en uke før årsmøtet holdes. Styrets forhandlingsprotokoll kan på oppfordring sendes ut til lagets medlemmer. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det.

 

§   7. Disponering av årsoverskudd

Årsoverskuddet anvendes til godskriving av foretakets egenkapital.

 

§   8. Vedtektsendringer  

Alle vedtak i laget fattes med alminnelig flertall. Til vedtektsendringer kreves 2/3 flertall av de frammøtte på årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer skal   være tatt med på sakslisten for å kunne behandles på det ordinære årsmøtet.

 

§   9. Signatur  

Laget forpliktes av leder og et styremedlem i fellesskap.

 

§ 10. Tvister  

Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller medlemmer innbyrdes i anledning av disse vedtekter forsøkes løst i minnelighet. Ved fortsatt uenighet må   saken finne sin løsning i det ordinære rettsapparatet.

                                                              

 §   11. Oppløsning  

Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det har vært   foreslått på et foregående årsmøte. Minst halvdelen av medlemmene må være tilstede. Møter det ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte og da med alminnelig flertall av de som møter. Ved oppløsning av laget tilfaller dets eiendeler medlemmene på følgende måte:

Etter dekning av alle kreditorer skal gjenværende midler utover dette tilfalle dem   som er medlemmer på oppløsningstidspunktet med en fordeling etter flomutsatt areal som ligger til grunn for medlemskontingent i samsvar med vedtektenes § 3.