Intervjuskjema

 

OFL vil dokumentere observasjoner av vannstandsreguleringen ved Funnefoss. Medlemmer i Odal flomsikringslag og andre som er berørt av vannstandsreguleringen ved Funnefoss kraftverk bes fylle ut et intervjuskjema.

I alle år etter utbyggingen av Funnefoss kraftverk sto ferdig i 1975 har det vært mye snakk om endringer i vannstanden i Storsjøen, Oppstadåa og Glomma oppstrøms kraftverket. Lensefester og båtfester fra tida med tømmerfløting, og strender man har benyttet til bading og rekreasjon om sommeren har de fleste år stått godt under vann. Utløp fra dreneringsanlegg på jordene står også mange steder godt under vann langt utover eller hele sommeren.

Akershus energi er ansvarlig for driften av Funnefoss kraftverk. De er pålagt å regulere vannstanden etter «kurve 5». Dette er en kurve som er beregnet ved hjelp av modellforsøk, og skal representere vannstand i relasjon til vannføring slik det var i tida før utbyggingen av dagens kraftverk. I år med like nedbørsforhold skal altså vannstanden være lik nå og før 1975.

Mange vitneobservasjoner sier at dette ikke er tilfelle, men vi har ikke klart å dokumentere dette godt nok. Uavhengig av «kurve 5» mener vi i styret i OFL at dagens regulering har store konsekvenser for erosjon og flomskader.
OFL har utarbeidet et intervjuskjema som vi ønsker at flest mulig vitner med et langt forhold til vassdraget besvarer. Vi vil belyse konsekvensene av reguleringen i vassdraget, uavhengig av om AEV har holdt seg innenfor «kurve 5» eller ikke. Dokumentasjonen vi samler inn skal i neste omgang brukes som grunnlag for en forhåpentlig innkalling til konsesjonsbehandling av vannstandsreguleringen. I forkant av utbyggingen i Funnefoss, ble det bare gitt ervervskonsesjon, ikke konsesjon til selve reguleringen av vannføringen ved Funnefoss kraftverk. En konsesjon av reguleringen vil gi et klarere manøvreringsreglement som er lettere å etterprøve, og det vil sannsynligvis være mulig å legge inn krav om å senke vannstanden før vårflommen.

Vi håper på mange gode vitneobservasjoner fra lokalkjente, på forhånd takk!

Last ned intervjuskjema

Utfylt skjema sendes:

Odal Flomsikringslag

v/ Harald Holt
Ringåsvegen 193

2100 Skarnes