Målestasjoner

Odal Flomsikringslag etablerte for ca 10 år siden to målestasjoner i Glomma.

En ved det gamle sundstedet ved Bjertnes ovenfor Funnefoss, og en rett nedstrøms Tegnstrømmen.

Hensikten med målestasjonene er å skaffe til veie pålitelige data for å få et riktig bilde over hvordan vannstanden varierer mellom Funnefoss og Skarnes, for ulike vannføringer.

Målestasjonene driftes av NVE. På grunn av isforholdene settes de ut i april og tas inn i november.

Bildene viser utsetting av målestasjonen ved Tegnstrømmen.

Rolf Olstad, NVE, setter ut målestasjonen.

 Årsrapport for målestasjonene er tilgjengelig via Rapporter og publikasjoner